Escola el Rusc

Creiem que l’aprenentatge no és un procés lineal, progressiu, rítmic i ordenat, lligat sempre a la consciència; sinó que està lligat al benestar vital i, per tant, a l’ambient, a la qualitat de la vivència i la comunicació. El que determina la solidesa de l’aprenentatge no és el temps invertit, l’adequació de continguts per edats o la metodologia, sinó el sentit d’allò treballat, l’activitat i la vivència.

El Rusc vol situar l’infant al centre de l’aprenentatge i construir un entorn que sigui respectuós amb ell i amb les seves necessitats. Això requereix crear unes estratègies organitzatives que ens permetin assegurar un espai lliure que faciliti el desenvolupament de les seves capacitats.

Un espai on viure i compartir, on créixer i estimar, on aprendre i gaudir de la vida. Un espai on les activitats d’aprenentatge es donen lliurement, de forma voluntària. L’infant escull en cada moment quina serà la seva acció, en el sentit específic del terme pel que fa al desenvolupament sensoriopsicomotor que implica una percepció com a autor de la seva realitat. Aquesta llibertat d’acció ve emmarcada per tots els condicionants d’una decisió: amb tots els drets i deures, gaudi i responsabilitat, conseqüències i satisfacció, i guany d’autonomia. Considerem que només amb llibertat es pot arribar a una veritable responsabilitat. I des d’aquí l’infant es dirigeix als ambients preparats per a l’aprenentatge segons el seu interès, sempre amb respecte a la llibertat dels altres, i participa voluntàriament de les propostes d’activitats d’altres infants i de l’equip pedagògic.

Trets d’Identitat 

El Rusc es basa en els següents principis:

  • Projecte educatiu democràtic i participatiu compromès amb els infants, sempre a través d’una actitud d’escolta i valoració de les diferents necessitats.
  • Projecte autogestionat per un Equip Pedagògic i una Junta Directiva, amb un alt nivell d’implicació per part de les famílies.
  • Projecte basat en la importància de la relació amb l’entorn social i natural pel seu creixement i desenvolupament i així com el de la comunitat que l’acull. 
  • Projecte com a organisme viu i com a espai de convivència entre adults i infants.

Projecte on es reconeixen els infants com a ciutadans de la nostra societat. L’adult ha de poder interpretar la mirada dels infants per crear un entorn coherent amb els seus processos de vida.

El Rusc és una escola d’Educació Primària homologada pel Departament d’Educació des del curs 2023-24.